Spolek Mokřiny

Spolek Mokřiny

 

spolek mokriny

Formulář pro nové členy

Okrasné zahrady arboristika

Okrasné zahrady arboristika s.r.o.

Přihlášení

Spolek Mokřiny

Spolek Mokřiny vznikl v dubnu 2012 a jeho hlavním cílem je ochrana přírody a krajiny. Spolek by měl napomoci k lepšímu soužití občanů a uživatelů pozemků. Jsme dobrovolným nevládním neziskovým spolkem , vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb. , o sdružování občanů, v platném znění.
Mokřiny
má své sídlo ve Žďárkách na Mokřinách v čp 69. Jedná se o  část obce Žďárky,  vzdálené  2,7 km  s výškovým převýšením 130m. 580 m.n.m.
První zaměření v r. 1840 –,, ZDIAREK sammt der Ortschaft MOKRINY in Bohmen, Konniggratzer Kreis Bezirk Dom Nachod“. (překlad: ZDIAREK společně s obcí MOKRINY v Čechách, kruh Konniggratzer katedrála okres Náchod.) Katastrální mapa z roku 1840.

Mokřiny okres Náchod

GPS: 50°28'7.529"N, 16°15'6.498"E - Najdete nás zde
Mokřiny

Základní cíle Spolku Mokřiny

  • přispívání k ochraně životního prostředí,
  • ochrana přírody a krajiny, což je hlavním cílem sdružení,
  • bezplatná poradenská a informační činnost v oblasti ochrany životního prostředí prostřednictvím účasti veřejnosti v řízeních na ochranu životního prostředí, ekologicky šetrného hospodaření firmy a domácnosti, zneškodňování odpadů a ochrany spotřebitele a dalších prostředků, směřující k trvale udržitelnému způsobu života regionu,
  • podpora prosazování širší účasti veřejnosti v řízeních týkajících se ochrany životního prostředí,
  • propagace a prosazování principů občanské společnosti, 
  • ochrana spotřebitele.

V § 70 odst. 2. zákona 114 / 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny se říká:
Místně příslušná organizační jednotka občanského sdružení ( dále jen občanské sdružení ), jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, je oprávněna , pokud má právní subjektivitu, požadovat u příslušných orgánů státní správy,, aby byla předem informována o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny ... a v odstavci 3. občanské sdružení je oprávněno ... účastnit se správního řízení ... v tomto řízení má postavení účastníka řízení.
Doslovným výkladem tohoto ustanovení však někteří úředníci dovozují, že účastníkem řízení je pouze organizační jednotka občanského sdružení, takže pokud občanské sdružení organizační jednotky nemá, nemůže se stát účastníkem. Malá občanská sdružení, která nepotřebují zřizovat organizační jednotky, by tak mohla být na základě tohoto výkladu vyloučena z řízení, a to, i když vznikla v úmyslu chránit území, jehož se řízení přímo týká (např. občanské sdružení Rožnovan, které chrání Rožnov a okolí, a má celkem 8 členů, se nebude moci stát účastníkem řízení , které povede místní obecní úřad, protože nebude mít organizační jednotku).